หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือปฏิบัติงาน ด้านหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตราการป้องกันการให้หรือรับสินบน 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2