หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 

 
0023.3/ว 5024 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  [ 16 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.2/ว223 ขอเชิญประชุม  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.5/ว1164 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  [ 15 ต.ค. 2562 ]    
 
นบ0023.3/ว4986 เปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
0023.3/ว 1162 ประชุุมซักซ้อมแนวทางในการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-Payment ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference  [ 11 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.5/ว5750 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ปี2563  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.5/ว1157 เร่งรัด อปท.ที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลงบประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
นบ0023.5/ว1156 การดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 136 ตอนพิเศา 231 ง วันที่ 16 กันยายน 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 896
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,180,736 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2554