หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
วัดโมลี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานเลือกตั้งและทะบียนข้อมูล
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา
    - งานวิชาการ
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
    - งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานกฎหมายและนิติกรรม
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานอำนวยการ
    - งานป้องกัน
    - งานฟื้นฟู
  งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
  งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานข้อมูล
    - งานประสานกิจกรรม
    - งานส่งเสริมการศึกษา
    - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
    - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
    - งานติดตามและประเมินผล
    - งานศูนย์เยาวชน
    - งานการกีฬา
    - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
    - งานศูนย์วัฒนธรรม
  งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
    - งานส่งเสริมสุขภาพ
    - งานข้อมูล
    - งานฝึกอบรมอาชีพ
    - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
    - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
 
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำ ส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับ การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานการเงินและบัญชี
    - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
    - งานเก็บรักษาเงิน
    - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
    - งานงบการเงินและทดลอง
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    - งานพัฒนารายได้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    - งานพัสดุ
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ งานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
  งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
    - งานส่งเสริมการศึกษา
    - งานข้อมูลก่อสร้าง
    - งานประเมินราคา
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
    - งานออกแบบและบริการข้อมูล
  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประสานกิจการประปา , ไฟฟ้าสาธารณะ
    - งานระบายน้ำ
    - งานสำรวจและแผนที่
    - งานวางผังพัฒนาเมือง
    - งานควบคุมทางผังเมือง
    - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัด โรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการ ส่งเสริม อนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานรักษาความสะอาด
    - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
    - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานอนามัยชุมชน
    - งานส่งเสริมและเผยแพร่
    - งานป้องกันยาเสพติด
  งานป้องกันโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสุขาภิบาลทั่วไป
    - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
    - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร : 0-2926-6620-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 4,808,460 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 0-2926-6620-1