หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
วัดโมลี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางรักใหญ่
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
1
2
3
 
 
 
 
 
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการ ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานเลือกตั้งและทะบียนข้อมูล
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา
    - งานวิชาการ
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
    - งานงบประมาณ
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานกฎหมายและนิติกรรม
    - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานอำนวยการ
    - งานป้องกัน
    - งานฟื้นฟู
  งานกิจการสภา มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
    - งานบริหารงานบุคคล
    - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
  งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานข้อมูล
    - งานประสานกิจกรรม
    - งานส่งเสริมการศึกษา
    - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
    - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
    - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาการเด็กเล็ก
    - งานติดตามและประเมินผล
    - งานศูนย์เยาวชน
    - งานการกีฬา
    - งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
    - งานศูนย์วัฒนธรรม
  งานสวัสดิการ พัฒนาชุมชนส่งเสริมอาชีพพัฒนาสตรี มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
    - งานส่งเสริมสุขภาพ
    - งานข้อมูล
    - งานฝึกอบรมอาชีพ
    - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
    - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพดำเนินการ
 
กองคลัง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำ ส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำนาญ เงินบำเหน็จ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับ การจัดทำงบประมาณฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับ การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานการเงินและบัญชี
    - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
    - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
    - งานเก็บรักษาเงิน
    - งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย
    - งานงบการเงินและทดลอง
    - งานแสดงฐานะทางการเงิน
  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
    - งานพัฒนารายได้
    - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
    - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
    - งานพัสดุ
    - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
 
กองช่าง
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนงานการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติ งานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
  งานก่อสร้างออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานก่อสร้างและบูรณะถนน
    - งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
    - งานส่งเสริมการศึกษา
    - งานข้อมูลก่อสร้าง
    - งานประเมินราคา
    - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
    - งานออกแบบและบริการข้อมูล
  งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานประสานกิจการประปา , ไฟฟ้าสาธารณะ
    - งานระบายน้ำ
    - งานสำรวจและแผนที่
    - งานวางผังพัฒนาเมือง
    - งานควบคุมทางผังเมือง
    - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัด โรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการ ส่งเสริม อนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานรักษาความสะอาด
    - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
    - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานอนามัยชุมชน
    - งานส่งเสริมและเผยแพร่
    - งานป้องกันยาเสพติด
  งานป้องกันโรคติดต่อ มีหน้าที่รับผิดชอบ
    - งานสุขาภิบาลทั่วไป
    - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
    - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทร : 0-2926-6620-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 7,865,964 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 0-2926-6620-1